Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Løkkeveien 111-0301,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Seminar om internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen
Landbruksdirektoratet arrangerer seminar der temaet er reindriftsnæringens internkontroll og selvstyre.  Reindriftsnæringen og reindriftsmyndighetene skal drøfte konkrete tiltak for hvordan få et mer velfungerende selvstyre i næringen. Det er innledere som belyser selvstyreutfordringer fra fire ulike ståsteder.
Les mer!
LMD inviterer pressen til presentasjon av reintall i Finnmark
Fastsatt øvre reintall for Øst- og Vest-Finnmark til sammen er på 148 800. Onsdag 19. august er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i Alta sammen med Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, for å presentere reintallene fra Melding om reindrift for 2014-2015.
Les mer!
Reidar Olsen fungerer som direktør for avdeling reindrift
Direktør Reidar Olsen fungerer som direktør for Landbruksdirektoratet Avdeling reindrift i perioden 31.8. - 31.12. 2015.
Les mer!
Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen
Reindriftens utviklingsfond behandlet 4 nye søknader om tilskudd til kvinnerettede tiltak i reindriften. 2 prosjekter fikk tildelt støtte med til sammen kr 166 700. 2 søknader ble avslått.
Les mer!
Bevilgninger til infrastrukturtiltak for økt slakting
I Reindriftsavtalen for 2015-16 ble det avsatt 3,58 mill kr til infrastrukturtiltak for økt slakting og omsetning. De innkomne søknader ble behandlet på møte i RUF den 23. juni d.å. Følgende prosjekter fikk støtte:
Les mer!
Bevilgninger til forsknings- og formidlingsprosjekter fra Reindriftens utviklingsfond
Reindriftens utviklingsfond har bevilget til sammen kr 3 157 050 til følgende forsknings- og kunnskapsprosjekter:
Les mer!
Reindriftsstyret har vedtatt tvangsmulktens størrelse
Reindriftsstyret har fastsatt en standard tvangsmulktsats på kr 2,- per dag per dyr for rein som er over det fastsatte for siidaandelen. Denne satsen vil bli brukt i forbindelse med sanksjonering av siidaandeler som ikke har fulgt opp Reindriftsstyrets pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintallet. Reindriftsstyret kan ut fra rimelighetshensyn redusere satsen.
Les mer!
Seminar 24.-25. august 2015: Tiltak for økt interkontroll og selvstyre i reindriften
I reindriftsavtalen for 2015/16 er det bestemt at det skal gjennomføres tiltak for at reindriftsnæringen i fremtiden skal få økt internkontroll og selvstyre. Det er i den sammenheng bestemt at det skal gjennomføres et seminar der formålet er å skape en arena for reindriftsnæringen og reindriftsmyndighetene for å drøfte konkret tiltak for å styrke internkontroll og selvstyre.
Les mer!
Distriktenes arbeid med reintallstilpasning
Vedlagt ligger et informasjonsskriv som gir nærmere informasjon om enkeltbestemmelser i reindriftsloven knyttet til reintallsfastsettelse og -reduksjon og sentrale endringer i regelverket for støtte over reindriftsavtalen.
Les mer!
Infrastrukturtiltak for økt slakting - ny søknadsrunde 2015

Denne siden ble sist oppdatert den 21.08.15 klokken 13:07:15


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media