Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Varsel om mulige pålegg etter reindriftsloven til 6 siidaandeler i Finnmark
Reindriftsstyret har som kjent vedtatt pålegg om forholdsmessige reduksjoner av reintallet for 231 siidaandeler i Finnmark. De fleste siidaandeler har fått pålegg som skal etterleves over tre år - og disse påleggene skal dermed være etterlevd innen 31. mars 2015. Et mindre antall siidaandeler fikk pålegg som skulle gjennomføres over en toårs-periode, og det betyr at disse siidaandelene skulle ha sluttført sin reduksjon innen 31. mars 2014 - altså i år.
Les mer!
Statens reindriftsforvaltning forsvinner – Landbruksdirektoratet oppstår
1. juli 2014 slås Statens reindriftsforvaltning sammen med Statens landbruksforvaltning og blir til et nytt Landbruksdirektorat. Kontoret i Alta blir fra det samme tidspunktet en reindriftsavdeling i det nye direktoratet.
Les mer!
Kontoret er stengt 1. juli
1. juli slås Statens Landbruksforvaltning og Statens Reindriftsforvaltning sammen og blir Landbruksdirektoratet.
Les mer!
Reindriftsavtalen 2014/15 i Stortinget
Stortinget behandler i dag Reindriftsavtalen 2014/2015 etter innstilling fra Næringskomitèen.
Les mer!
Saksliste til møte i Reindriftens Utviklingsfond
Reindriftens utviklingsfond (RUF) avholder møte i Vadsø 17.- 18. juni 2014. På sakslisten er det blant andre søknader om forskningsmidler, midler til kvinnerettede tiltak og midler til infrastrukturtiltak for økt slakting i tillegg til klagesaker og andre søknader om tilskudd til forskjellige utviklingstiltak.
Les mer!
Nytt Landbruksdirektorat
I statsråd i dag, 6. juni, er det besluttet å opprette et nytt direktorat under navnet Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet overtar oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF) fra og med 1. juli 2014.
Les mer!
Tap av kalver i reindriften i Finnmark
Reindriftsnæringen i Vest-Finnmark og Karasjok har over flere år hatt store årlige tap av rein. Tap av rein er knyttet til flere årsaker som rovvilt, sykdom, avmagring, ulykker m.m.
Les mer!
Reindriftsavtalen 2014/15 til Stortinget
Den 23. mai la Regjeringen fram for Stortinget St. prp. nr 76 (2008-2009) Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m
Les mer!
Ut på vidda – lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta
I forhandlingene om reindriftsavtalen ble det enighet om å etablere lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindrifta, der Fylkesmannen i Finnmark har fått ansvaret for et pilotprosjekt. Prosjektet er kalt «Ut på vidda» - for å spille på navnet til ordningen som prosjektet er tuftet på, nemlig Inn på tunet. Der er det gården og aktivitetene på gården som gir meningsfylt arbeid, mestring og utvikling hos deltakeren.
Les mer!

Denne siden ble sist oppdatert den 11.07.14 klokken 15:04:32


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media