Forside      Administrasjon      Styrer      Regelverk      Publikasjoner      Jordbruk, skogbruk og matindustri     

Besøksadresse:
Markveien 14,
9510 Alta
Postadresse:
Postboks 1104,
9504 Alta
Tlf:
Faks:
78457020
78457049
 Kontakt oss 

Du er her: Forside /
Søk

 

Tilskudd til oppgradering av infrastruktur for slakting – frist for søknad 20. mai 2015
Ved forhandlingene om reindriftsavtalen for 2015-16 ble partene enige om at noe av siste års mindreforbruk av avsatte midler, i alt 3,58 mill kr, skulle kunne benyttes til oppgraderinger på reindriftas infrastruktur (gjerder og anlegg) for at den kan bli et bedre verktøy i arbeidet med å ta ut slaktedyr.
Les mer!
Frist for levering av Melding om reindrift
Frist for levering av melding om reindrift er 10. april. Fylkesmannens reindriftsavdeling kan bistå med veiledning dersom behov.
Ny besøksadresse for avdeling reindrift fra uke 14
Landbruksdirektoratets avdeling reindrift forlater kontorene i Markveien 14, og flytter inn i nye lokaler i Løkkeveien 111-0301 i Alta. Postadressen endres ikke, og er fortsatt postboks 1104, 9504 Alta. Flytting foregår 26.-27. mars. Fra og med 30. mars er nye lokaler tatt i bruk.
Kartlegging av lavdekke i Finnmark
Kartleggingen av lavdekke i Finnmark som NINA og Norut har gjort viser at det har vært en negativ utvikling av lavdekke. Fra 2005 frem til 2013 har lavmengdene på vinter-, høst- og vårbeiteområdene i Vest-Finnmark blitt redusert til omtrent samme nivå som i 1998.
Les mer!
Saksliste til Reindriftsstyremøte 5. - 6. mars 2015
Reindriftsstyret holder sitt første møte i år i Alta 5. - 6. mars 2015.
Les mer!
Enighet om nye reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er den 17. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016.
Les mer!
Reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring fremforhandlet ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Tema for høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land. Høringsfristen er satt til 16. mars 2015.
Les mer!
Om tilskudd ved slakting av rein i utlandet
Reindriftsavtalepartene er enige om at det inneværende slaktesesong kan gis tilskudd til kalveslakt, også ved slakting i utlandet. Dette må særlig ses i lys av at vi er inne i siste året med reduksjoner i prosessen med reintallstilpasning etter reindriftsloven av 2007.
Les mer!
Årets reinkjøttformidlerpris til Fjellvilt
Fjellvilt fikk overrakt prisen Årets reinkjøttformidler 2014 av Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Juryen har særlig vektlagt at bedriften i flere år har skapt positiv oppmerksomhet omkring reinkjøttet, ved å fremheve reinkjøttets kvaliteter gjennom deltagelse på en rekke ulike arenaer og i sosiale medier, sa statsråden ved overrekkelsen.
Les mer!
Reindriftsavtaleforhandlingene: Statens tilbud

Denne siden ble sist oppdatert den 14.04.15 klokken 09:24:53


ReindriftsNorge


Produsert av Gan Media